Prijzen en Privacy

 • Mesologisch consult   (1,5 uur) € 95
 • Herhalingsconsult      (1,5 uur)  € 95

Betalingen uitsluitend per pin. Afspraken die binnen twee werkdagen worden afgezegd worden doorberekend.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Clemens Verkouter, als uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die hem als therapeut is opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Uw therapeut doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat hij:

 • zorgvuldig met uw persoonlijke en uw medische gegevens omgaat;
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heeft Clemens Verkouter als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft hij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, uw dossier op uw verzoek wordt overgedragen, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend op uw verzoek en met uw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming door een collega Mesoloog, tijdens afwezigheid van uw therapeut. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.

Voor het mogen verstrekken van medische informatie aan uw huisarts en/of andere behandelaren/therapeuten wordt u apart om toestemming gevraagd. Als uw therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal hij u hiertoe voorafgaand expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

PRIVACY in relatie tot uw ZORGNOTA

Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Deze gegevens omvatten uw:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Datum van de behandeling;
 • Factuurnummer;
 • Een korte omschrijving van de behandeling; ‘24008’ Behandeling Mesologie;
 • De kosten van het consult.

TOELICHTING

Voor aanvang van het consult ontvangt u een toestemmingprivacy formulier waarin u kunt tekenen voor akkoord met het gevoerde privacybeleid. Zonder uw toestemming voor het privacybeleid is een consult niet mogelijk. Hiermee bent u uitdrukkelijk geïnformeerd welke gegevens uw therapeut opslaat in uw cliëntendossier en wat uw therapeut met deze gegevens doet.

Middels ondertekening van deze toelichting geeft u uw therapeut (Clemens Verkouter, Mesoloog) toestemming om uw gegevens op te slaan teneinde uitvoering te kunnen geven aan de door u gevraagde ondersteuning, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken

Vergoedingen

 • Veel zorgverzekeraars vergoeden een mesologisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullend pakket.
 • Informeer bij uw zorgverzekering welke vergoeding voor u geldt.
 • Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Wilt u weten of ook uw verzekering vergoedt, ga dan naar de volgende link: