Prijzen: zowel een consult als een herhalingsconsult kosten 95€ en duren 1,5 uur

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Clemens Verkouter, als uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die hem als therapeut in opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over de door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Uw therapeut doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat hij:
* Zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens omgaat
* Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
* De website geen cookie gebruik hanteert/registreert

Als uw behandelend therapeut heeft Clemens Verkouter als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, uw dossier op uw verzoek wordt overgedragen, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend op uw verzoek en met uw expliciete toestemming
Voor het gebruik voor waarneming door een collega Mesoloog, tijdens de afwezigheid van uw therapeut. Deze waarnemer valt eveneens onder het beroepsgeheim en hanteert dezelfde regels ten aanzien van uw privacy
Voor het geannonimiseerde gebruik tijdens collegiaal overleg
Een deel van uw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld

Voor het verstrekken van medische gegevens informatie aan uw huisarts en/of andere behandelaren/therapeuten wordt u apart om toestemming gevraagd. Als uw therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal hij u hiertoe voorafgaand expliciet om uw toestemming vragen

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Privacy in relatie tot uw zorgnota
Op de borgnota die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars geëist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Deze gegevens omvatten uw
* Naam, adres en woonplaats
* Geboortedatum
* Datum van de behandeling
* Factuurnummer
* Een korte omschrijving van de behandeling: 24008 Behandeling Mesologie
* De koste van het consult

Vergoedingen

  • Veel zorgverzekeraars vergoeden een mesologisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullend pakket.
  • Informeer bij uw zorgverzekering welke vergoeding voor u geldt.
  • Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Wilt u weten of ook uw verzekering vergoedt, ga dan naar de volgende link: